Gemeenteraad

raad in vergadering in raadszaal - 480

De rol van de gemeenteraad is vergelijkbaar met die van het landelijke parlement. Beide zijn rechtstreeks gekozen door de burgers.

Samenstelling en bevoegdheden

De huidige gemeenteraad is gekozen op 19 maart 2014. De zittingsduur van de raad is vier jaar. Alle partijen die in 2014 aan de verkiezingen in De Marne deelnamen, zijn vertegenwoordigd in de raad. De burgemeester is de voorzitter van de raad. In deze functie vertegenwoordigt hij uitdrukkelijk niet het college van B. en W.

Het college bestuurt en de raad oefent vooral politieke invloed uit. De raad stelt beleidskaders vast voor het college. Dat zijn marges waarbinnen het college kan besturen en plannen kan maken. Bovendien kan de raad het college ter verantwoording roepen. De raad kan het college vragen om inzage in de lopende zaken en om een toelichting op de beleidsresultaten. Wanneer de raad niet tevreden is met die resultaten, probeert zij het college bij te sturen. In het uiterste geval kan zij het vertrouwen opzeggen in het college, of in leden daarvan. De raad staat in nauw contact met de bevolking. Daardoor weet zij wat er leeft en speelt in de gemeente.

Controleren en kaderstellen

De raad controleert het dagelijks bestuur zoals dat door het college gevoerd wordt en bepaalt mede de beleidskeuzes van het college. De raad heeft twee algemene bevoegdheden:


Instrumenten van de gemeenteraad

Voor het uitoefenen van politieke invloed heeft de raad van de wetgever enkele instrumenten gekregen. Naast het recht om het college of leden daarvan ter verantwoording te roepen, heeft de raad het zogeheten ‘recht van initiatief’. Dat houdt in dat de raad zelf met beleids- of wetsvoorstellen kan komen. Wanneer daaraan behoefte bestaat, kan de raad een beroep doen op ambtelijke bijstand bij het ontwikkelen van voorstellen. Verder heeft elk raadslid het recht om vragen te stellen en kan de raad als geheel besluiten tot het instellen van een onderzoek naar het beleid van het college. Een belangrijk financieel controle-instrument is tenslotte de onafhankelijke rekenkamer of rekenkamerfunctie die de raad in het leven kan roepen.

Autonome bevoegdheden

Naast de kaderstellende en controlerende bevoegdheid, heeft de raad enkele zogeheten ‘autonome bevoegdheden’. Zo stelt de raad de gemeentelijke verordeningen vast. Verordeningen zijn wetten op lokaal niveau die vastgesteld kunnen of moeten worden waar de hogere wetgeving dat aangeeft. Daarnaast stelt de raad de gemeentelijke begroting vast. Het begrotingsrecht is van groot belang, omdat in een begroting de ruimte voor de gewenste beleidsinitiatieven gevonden moet worden.

Vergaderfrequentie

De gemeenteraad vergadert in de regel één keer per vier weken op de dinsdagavond. De vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis te Leens en zijn toegankelijk voor het publiek. Het publiek heeft inspreekrecht. Vergaderingen worden aangekondigd in de Ommelander Courant en op de besluitvormingswebsite. Ook vindt u op die website alle digitale vergaderstukken.

Wie-is-wie en nevenfuncties raadsleden

Wilt u weten wie de raadsleden zijn, en welke nevenfuncties zij hebben? U kunt dit zien op de pagina die rechtsboven genoemd wordt (wie is wie raad en college). U komt dan op een pagina van onze besluitvormingswebsite.

Datum laatste wijziging: 21 september 2015.

Terug naar boven