Burgemeester en wethouders

Het college bestaat uit vier leden: de burgemeester en drie wethouders. De burgemeester is voor zes jaar benoemd door de minister. De wethouders zijn benoemd door de gemeenteraad. Zij zijn geen lid van de raad. Hun zittingsperiode is gelijk aan die van de gemeenteraad (vier jaar).

Groot aantal bevoegdheden

Als dagelijks bestuur heeft het college een groot aantal bevoegdheden. Zo beslist het college bijvoorbeeld over bouwvergunningen, bijstandsaanvragen, aanvragen voor ventvergunningen. Ook is het college onder andere verantwoordelijk voor wegen, openbaar groen en gebouwen, haven, onderwijs, milieu, volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, personeel en rechtsbescherming. De ene keer zelfstandig, de andere keer in nauwe samenspraak met de gemeenteraad.

Voor het gevoerde dagelijks bestuur is het college politiek verantwoording verschuldigd aan de gemeenteraad. Daaruit blijkt de verhouding tussen beide organen: het laatste woord heeft de gemeenteraad.

Collegeprogramma

Het gemeentebestuur legt haar plannen vast in een collegeprogramma. Het college van B&W is het dagelijks bestuur van de gemeente en voert de beleidsvoornemens voor de korte en langere termijn uit. Net zoals de regering dat doet op landelijk niveau, gaat het college daarbij uit van een soort regeerakkoord.

Dit collegeprogramma is een opsomming van de belangrijkste beleidsvoornemens, die zijn doorgerekend op hun financiële haalbaarheid. Deze voornemens zijn terug te vinden in de begroting van de gemeente. Daardoor wordt ook duidelijk wanneer de voornemens gerealiseerd zullen worden. Overigens werkt het college niet alleen met nieuwe beleidsvoornemens. Zij voert ook het beleid uit dat al eerder is afgesproken.

Vergaderfrequentie

Het college vergadert wekelijks, iedere dinsdagmorgen. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. Het spreekrecht, dat geldt voor raadsvergaderingen en commissievergaderingen, is niet van toepassing.

Gemeentesecretaris

De gemeentesecretaris ondersteunt het college van B&W. Tevens is de gemeentesecretaris hoofd van de ambtelijke organisatie. September 2016 is mevrouw J.C.H.G.M. (Jojo) Bottema benoemd tot gemeentesecretaris / directeur van de gemeente De Marne.

Spreekuur college van B&W

De burgemeester en de afzonderlijke wethouders hebben ieder een vast spreekuur op dinsdagmiddag. Dit is geen inloopspreekuur: er dient vooraf een afspraak gemaakt te worden via mevrouw J. Kuiper-van der Bleek, telefoon (0595) 42 1056. U kunt hiervoor ook gebruikmaken van het hier naast staande  formulier.

Wie-is-wie, portefeuilles en nevenfuncties burgemeester en wethouders

Wilt u weten wie de collegeleden zijn, en welke portefeuilles en nevenfuncties zij hebben? U kunt dit zien op de pagina die rechtsboven genoemd wordt (wie is wie raad en college). U komt dan op een pagina van onze besluitvormingswebsite.

Datum laatste wijziging: 1 februari 2018.

Terug naar boven