Gemeentebestuur

Het gemeentebestuur bestaat uit drie onderdelen, ook wel ‘organen’ genoemd: de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders, en de burgemeester. Alle drie hebben binnen het gemeentebestuur eigen taken en verantwoordelijkheden.

Gemeenteraad controleert

Het hoogste bestuursorgaan is de gemeenteraad. Hij bestuurt op hoofdlijnen en controleert als volksvertegenwoordiging het college van B&W. De raad heeft het laatste woord over de besteding van het geld van de gemeente, doordat ze de gemeentebegroting vaststelt. Ook stelt hij verordeningen, zoals de bouwverordening vast. Meer informatie: De gemeenteraad.

Presidium stelt de raadsagenda’s op

Uit de gemeenteraad is een zogeheten ‘presidium’ gevormd. Daarvan is de burgemeester ook lid. Het presidium stelt de agenda voor de raadsvergaderingen op. Meer informatie: Het presidium.

Inwoners kunnen mening kenbaar maken

Op bijzondere onderwerpen wordt inspraak verleend. Voorafgaande aan de commissie- en raadsvergaderingen kunnen inwoners de gemeenteraad of de commissies toespreken. Dit geldt alleen voor onderwerpen die op de agenda staan. Als u gebruik wilt maken van inspreekrecht dient u dit voor aanvang van de vergadering kenbaar te maken aan de griffier.

College van B&W is dagelijks bestuur

Het college van B&W vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. De burgemeester is daarvan voorzitter. Het college is belast met vele taken. Meer informatie: College B. en W.

Burgemeester heeft ook specifieke eigen taken

De burgemeester heeft ook eigen bevoegdheden, onder andere op het terrein van de openbare orde en veiligheid. Meer informatie: De burgemeester.

Vergaderstukken

Vanaf  november 2010 publiceren we de agenda's, raadsvoorstellen en vastgestelde raadsnotulen en raadsbesluitenlijsten op de zgn. besluitvormingswebsite. Ook plaatsen we daar de openbare besluitenlijsten van het college van burgemeester en wethouders (B&W) vanaf 2008, en alle verslagen van de overleggen van B&W met de diverse dorpsverenigingen (de zgn. dorpskernbezoeken) vanaf 2006.

Datum laatste wijziging: 07 november 2012.

Terug naar boven