De jaarstukken (jaarrekening)

In de jaarrekening legt het college van burgemeester financiële verantwoording af van het afgelopen begrotingsjaar. In het jaarverslag rapporteert het college over de realisatie van de plannen en activiteiten die in de begroting waren vermeld. Het jaarverslag sluit aan bij de indeling van de begroting. Dat betekent dat in het jaarverslag wordt gerapporteerd over de programma’s:

1. Burger en bestuur
2. Veiligheid
3. Verkeer en vervoer
4. Economische zaken, recreatie en toerisme
5. Jeugd
6. Sport, kunst en cultuur
7. Sociale zaken en Werk
8. Maatschappelijke ondersteuning en zorg
9. Milieu
10. Leefomgeving
11. Projecten

Daarnaast wordt gerapporteerd over de realisatie van de algemene dekkingsmiddelen. Dat zijn de financiële middelen die niet specifiek aan een bepaald programma kunnen worden toegewezen.

Verder bestaat het jaarverslag nog uit een rapportage over de volgende paragrafen:

1. Lokale heffingen
2. Weerstandsvermogen
3. Onderhoud kapitaalgoederen
4. Financiering
5. Bedrijfsvoering
6. Verbonden partijen
7. Grondbeleid

In het jaarverslag worden per programma vragen beantwoord, zoals “wat wilden we bereiken”, “wat hebben we daarvoor gedaan” en “wat heeft het gekost”. De jaarrekening bevat de balans, de programmarekening en de daarbij behorende toelichtingen. Is het jaarverslag vooral tekstueel van aard, de jaarrekening heeft veel meer een financieel karakter.

Voor inhoudelijke informatie over de jaarstukken verwijzen wij u graag naar de desbetreffende documenten, die u hiernaast kunt aanklikken.

Datum laatste wijziging: 09 november 2017.

Terug naar boven