De gemeentebegroting

De gemeente De Marne geeft jaarlijks bijna 20 miljoen euro uit. Hoe de gemeente dit bedrag besteedt, wordt vastgelegd in de jaarlijkse gemeentebegroting. De gemeenteraad stelt de begroting vast. Hij ligt voor iedereen ter inzage.

Verdeling over tien hoofdfuncties

In de gemeentebegroting worden de inkomsten en uitgaven voor het komende jaar omschreven. Sinds 1996 hanteert de gemeente een zogeheten ‘productenbegroting’. De activiteiten van de gemeente zijn allemaal ingedeeld in producten die samenvallen met de 10 hoofdfuncties die de gemeente vervult.

00 Algemeen bestuur
01 Openbare orde en veiligheid
02 Verkeer, vervoer en waterstaat
03 Economische zaken
04 Onderwijs
05 Cultuur en recreatie
06 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
07 Volksgezondheid en milieu
08 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
09 Financiering en algemene dekkingsmiddelen
10 Reserves

Begrotingsresultaat

Voor ieder van deze hoofdproducten wordt vastgesteld hoeveel geld er beschikbaar wordt gesteld. Nadat alle te verwachten uitgaven en inkomsten een plaatsje in de begroting hebben gekregen, worden de uitgaven en inkomsten opgeteld en wordt het begrotingsresultaat bepaald.

Meerjarenbegroting

Naast de jaarlijkse gemeentebegroting stelt de gemeenteraad ook een begroting op meerjarenbasis vast. Hierin staan de te verwachten uitgaven en inkomsten gedurende de vier komende jaren.

Planning

De begroting moet wettelijk vóór 15 november voorafgaand aan het begrotingsjaar door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Aan de gemeentebegroting worden wettelijke eisen gesteld. Zo mag er geen begrotingstekort zijn en moet de begroting op tijd zijn vastgesteld.

Toezicht

Als een gemeente niet aan deze eisen kan voldoen, komt zij onder een extra streng begrotingstoezicht van de Provincie te staan. Tot nu toe is dat in de gemeente De Marne nooit het geval geweest.

Begrotingen van 2004 tot en met 2018

Hiernaast vindt u de vastgestelde begrotingen van de jaren 2004 tot en met 2018, die u als PDF kunt downloaden.

Datum laatste wijziging: 09 november 2017.

Terug naar boven