Bekendmaking Voorontwerpwijzigingsplan vergroten agrarisch bouwperceel voor nevenactiviteiten Vlakkeriet 6 Houwerzijl

Burgemeester en wethouders van De Marne maken bekend dat zij een wijzigingsplan voorbereiden dat voorziet in het vergroten van het agrarisch bouwperceel en het toevoegen van een nevenactiviteit (machine-/ strohandel en loonwerk) op het perceel Vlakkeriet 6, 9973 TB  in Houwerzijl. 

Het voorontwerpwijzigingsplan ligt van 1 februari tot en met 14 maart 2013 ter inzage in het gemeentehuis van De Marne, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Ook is het plan te bekijken via onze website www.demarne.nl. Hier leest u hoe u het plan in elektronische vorm kunt raadplegen en hoe de planbestanden langs elektronische weg beschikbaar zijn.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen ingezetenen en belanghebbenden schriftelijk of mondeling een inspraakreactie kenbaar maken. In dit stadium kunnen nog geen zienswijzen naar voren worden gebracht. De mogelijkheid hiertoe bestaat pas wanneer het nieuwe wijzigingsplan in ontwerp ter inzage ligt. Dit wordt tijdig aangekondigd.

Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt u contact opnemen met mevrouw K. Bakema, tel. 0595 - 421 083.

 • Soort bekendmaking:bestemmingsplan
 • Publicatiedatum:31 januari 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 6 9973TB
   
   
Kaart met een markering op 6 9973TB Nederland
Terug naar boven