Bekendmaking Voorontwerpbestemmingsplan Dijksterweg 51 Kleine Huisjes

Burgemeester en wethouders van De Marne maken bekend dat zij een bestemmingsplan voorbereiden dat voorziet in de realisatie van een nieuwe stal en het verplaatsen en vergroten van een bestaande loods bij de fokstierenhouderij aan de Dijksterweg 5, 9977 TD in Kleine Huisjes.

 Het voorontwerpbestemmingsplan ligt van 15 juni tot en met 26 juli 2012 ter inzage in het gemeentehuis van De Marne, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Ook is het plan te bekijken via onze website www.demarne.nl. Hier leest u hoe u het plan in elektronische vorm kunt raadplegen en hoe de planbestanden langs elektronische weg beschikbaar zijn.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen ingezetenen en belanghebbenden schriftelijk of mondeling een inspraakreactie kenbaar maken. In dit stadium kunnen nog geen zienswijzen naar voren worden gebracht. De mogelijkheid hiertoe bestaat pas wanneer het nieuwe bestemmingsplan in ontwerp ter inzage ligt. Dit wordt tijdig aangekondigd.

Wij stellen geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid advies uit te brengen over het voornemen tot bestemmingsplanherziening.
Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt u contact opnemen met mevrouw K. Bakema, tel. 0595 - 421 083.

 • Soort bekendmaking:bestemmingsplan
 • Publicatiedatum:14 juni 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 5 9977TD
   
   
Kaart met een markering op 5 9977TD Nederland
Terug naar boven