Bekendmaking Voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied De Marne

De Marne is bezig met een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied. Het voorontwerp van dat plan is af en ligt nu voor iedereen ter inzage.

Belangrijkste wijzigingen

Het nieuwe bestemmingsplan is vooral een actualisering van het geldende plan uit 2008. Dat betekent dat er geen grote wijzigingen zijn. Vanzelfsprekend zijn er wel degelijk veranderingen. De belangrijkste daarvan zijn de volgende.

Het geldende bestemmingsplan kent flexibele agrarische bouwvlakken. Alleen de oppervlakte daarvan in vierkante meters is vastgelegd. De vorm is flexibel. Hoewel dit een ideaal systeem is, staat de provincie niet langer toe dat wij dit gebruiken. Alle Groninger gemeenten moeten bouwvlakken nu vastomlijnd in het bestemmingsplan opnemen. De afgelopen tijd hebben wij in overleg met alle betrokken agrarische ondernemers bouwvlakken rond hun bedrijven getekend.

Het geldende bestemmingsplan kent een tamelijk uitgebreid aanlegvergunningenstelsel. Voor vrijwel iedere ingreep in de bodem is nu een vergunning nodig. Het nieuwe plan laat dit los. In het nieuwe bestemmingsplan is zo'n vergunning alleen nodig waar daadwerkelijk sprake is van kwaliteiten als archeologische waarden, een open landschap of een bijzondere verkaveling.

In het geldende bestemmingsplan moet alle bedrijfsbebouwing binnen het agrarisch bouwvlak. Dit geldt ook voor mestbassins. Het nieuwe plan gaat hier wat soepeler mee om. Het nieuwe bestemmingsplan geeft ruimte om een mestbassin te maken op zogeheten veldkavels, dus ver buiten het bouwvlak. Dat is vanzelfsprekend alleen toegestaan in gebieden die daar ruimtelijk en landschappelijk geschikt voor zijn. Zo is een mestbassin niet toegestaan in de buurt van woningen, dijken en toeristische routes. Deze randvoorwaarden zijn vertaald in een ruimtelijke visie die weer verwerkt is in het bestemmingsplan.

Veel adressen hebben een andere bestemming gekregen. Voor een deel gaat het om correcties op plekken die al die tijd een verkeerde bestemming hadden. Andere adressen zijn de afgelopen tien jaar daadwerkelijk van functie veranderd. Zo zijn 22 agrarische bestemmingen omgezet in een woonbestemming omdat daar geen agrarisch bedrijf meer zit. Daarbij introduceren wij ook het begrip 'plattelandswoning'. Een plattelandswoning is een huis dat ooit bij een boerderij hoorde, maar waar inmiddels iemand woont die niets met het bedrijf te maken heeft. Zouden we zo'n huis een gewone woonbestemming geven, dan zou de bewoner kunnen klagen over geluids- of stankoverlast van het bedrijf waar het ooit bij hoorde. De bewoner van een plattelandswoning heeft dat recht niet.

Nieuw in het volgende bestemmingsplan Buitengebied is de ruimte-voor-ruimteregeling. Deze maakt het mogelijk dat iemand een huis bouwt op het perceel waar hij 750 m2 aan agrarische gebouwen sloopt. Sloop van 2000 m2 geeft recht op de bouw van twee huizen. Deze regeling gaat verval tegen van gebouwen die niet te hergebruiken zijn. De nieuwe woningen moeten wel passen binnen het woningbouwbeleid van de gemeente en de provincie.

Het bestemmingsplan inzien

Het voorontwerp van het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied ligt van 12 januari tot en met 22 februari 2018 ter inzage. U kunt het bestemmingsplan inzien op het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Ook kunt u het bestemmingsplan op internet bekijken. U kunt daarvoor naar www.demarne.nl>Wonen&Leven>Ruimtelijke plannen.  Ook kunt u het bestemmingsplan bekijken via http://bit.ly/2Fm7uHq. Zolang het bestemmingsplan ter inzage ligt, kan iedereen er een reactie op geven. Wilt u reageren? Stuur dan een brief naar burgemeester en wethouders van De Marne, postbus 11 9965 ZG Leens.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer H.J. Schoonhoven, tel. 0595-421076.

 

 • Soort bekendmaking:bestemmingsplan
 • Publicatiedatum:11 januari 2018
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Gemeente: De Marne
   
   
Kaart met een markering op Gemeente De Marne
Terug naar boven