Bekendmaking Verstrekkingen uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA)

In de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA, de officiële benaming voor de Nederlandse bevolkingsadministratie) zijn persoonsgegevens opgenomen van iedereen die binnen de gemeente woonachtig is. Het gaat hierbij niet alleen om uw adresgegevens, maar bijvoorbeeld ook om gegevens over uw burgerlijke staat, nationaliteit, ouders en kinderen. Deze gegevens worden veelal automatisch verstrekt aan vele overheidsinstellingen en enkele maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen, voor zover dat noodzakelijk is voor hun wettelijke taken. Deze instellingen, die automatisch alle relevante wijzigingen in uw persoonsgegevens krijgen aangeleverd, baseren hun beslissingen vaak direct op de uit de GBA verkregen informatie. Welke informatie aan deze instanties wordt verstrekt, wordt bepaald door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

Verzoek om geheimhouding

De hiervoor bedoelde gegevensverstrekking voor publiekrechtelijke doeleinden kunt u niet voorkomen, omdat deze verplicht is voorgeschreven. In enkele gevallen kunnen echter ook anderen vragen de over u beschikbare gegevens in de GBA aan hen te verstrekken. Voor deze verstrekkingen kunt u geheimhouding van uw gegevens verzoeken. Het gaat dan om verstrekkingen aan zogenoemde verplichte derden (zoals een curator of advocaat die een dagvaarding aan uw adres wil uitbrengen), de stichting interkerkelijke leden-administratie (die voor in beginsel alle kerkgenootschappen in Nederland zorgdraagt voor de bijhouding van de ledenadministratie van die kerken).

Bij de gemeente kunt u schriftelijk verzoeken om aan deze derden geen gegevens over u uit de GBA te verstrekken. Hiervoor is bij het Taakveld Burgerzaken een speciaal formulier beschikbaar. Meer informatie kunt u lezen in de folder “Verstrekking uit en geheimhouding van persoonsgegevens in de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens”, eveneens verkrijgbaar bij het Taakveld Burgerzaken.

Wilt u overigens weten aan wie in het afgelopen jaar over u gegevens zijn verstrekt uit de GBA, dan kunt u daarvan schriftelijk een overzicht opvragen. Binnen vier weken krijgt u dat overzicht dan kosteloos thuisgestuurd.

Juistheid van gegevens

Het is van groot belang dat de over u in de basisadministratie opgenomen gegevens juist en actueel zijn. U kunt schriftelijk aan het college van burgemeester en wethouders vragen om de gegevens in de GBA aan u bekend te maken. Binnen vier weken krijgt u dan eenmalig kosteloos uw bij de gemeente bekende gegevens thuisgestuurd.

Mochten de opgenomen gegevens onjuist zijn, dan heeft u het recht de desbetreffende  gegevens te laten verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met het Taakveld Burgerzaken, telefoonnummer: (0595) 575500.

 • Soort bekendmaking:mededelingen
 • Publicatiedatum:29 november 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Gemeente: De Marne
   
   
Kaart met een markering op Gemeente De Marne
Terug naar boven