Bekendmaking Verleende projectomgevingsvergunning voor bouw nieuwe bedrijfswoning Wierde 17 Leens

Burgemeester en wethouders van De Marne maken bekend dat zij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning hebben verleend voor de bouw van een nieuwe bedrijfswoning, ter vervanging van de huidige bedrijfswoning bij DoeZoo Insektenwereld, Wierde 17, 9965 TA te Leens (planidentificatienummer NL.IMRO.1663.GK2007po02-VS01). De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet gewijzigd (verzenddatum 4 juli 2013).

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis van De Marne, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Ook is het plan te bekijken op onze website www.demarne.nl. Hier leest u hoe u het plan in elektronische vorm kunt raadplegen en hoe de planbestanden langs elektronische weg beschikbaar zijn.

Een belanghebbende die tijdig een zienswijze kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht, kan van 5 juli tot en met 15 augustus 2013 beroep instellen tegen de omgevingsvergunning bij de rechtbank Noord - Nederland, sectie bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD te Groningen.
De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn is verstreken. Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als binnen de beroepstermijn eveneens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord - Nederland, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:4 juli 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 17 9965TA
   
   
Kaart met een markering op 17 9965TA Nederland
Terug naar boven