Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning voor het beëindigen van laad- en losactiviteit door tankwagens in de inrichting van Gulf Oil Nederland BV te Lauwersoog

Kennisgeving ontwerp beschikking
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van De Marne maken bekend dat de ontwerpbeschikking in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht inzake de aanvraag om omgevingsvergunning is opgesteld:
Voor het beëindigen van de laad- en losactiviteit door tankwagens  in de inrichting van Gulf Oil Nederland BV.
Locatie : perceel (nabij) Haven 46 te Lauwersoog , kadastraal bekend gemeente Ulrum, Sectie M, nummer 612. Type: milieu

Wij hebben het voornemen om, onder voorschriften ter bescherming van het milieu, de omgevingsvergunning te verlenen.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 31 mei 2013 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Leens. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn in te zien elke werkdag van 9.00 uur  tot 12.00 uur.  Voor inzage buiten deze uren kan telefonisch een afspraak worden gemaakt met één van de medewerkers van het taakveld Vergunning & Handhaving, telefoon 0595-421142.

Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen door een ieder schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan gemeente De Marne, Postbus 11, 9965 ZG  Leens. Degene die schriftelijk zienswijzen inbrengt en niet wil dat zijn of haar persoonlijke gegevens bekend worden gemaakt, moet dat tegelijkertijd, maar in een afzonderlijke brief laten weten.

Degene die dat uitdrukkelijk wenst, kan zijn of haar zienswijze mondeling naar voren brengen. Uiterlijk vóór 15 juni 2013 moet een eventuele wens daartoe kenbaar worden gemaakt. Er is dan gelegenheid om met de aanvrager en vertegenwoordigers van de gemeente De Marne van gedachten te wisselen over de ontwerpbeschikking.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:30 mei 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9976
   
   
Kaart met een markering op  9976 Nederland
Terug naar boven