Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning Heiploeg B.V. te Zoutkamp

Kennisgeving ontwerp beschikking
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders van De Marne maken bekend dat de ontwerpbeschikking in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is opgesteld voor: Heiploeg B.V., Panserweg 14 te Zoutkamp
De aanvraag is ingediend om de vergunde incidentele bedrijfssituatie om te zetten in een regelmatig afwijkende bedrijfssituatie (RABS). Als gevolg hiervan wordt het mogelijk 30 dagen per jaar 24 uur per dag te werken. Op grond van de vigerende vergunning mag 7 dagen per jaar 24 uur worden gewerkt. Verder zijn enkele opslagtanks aangevraagd voor de opslag van olieprodukten ten behoeve van de warmtekrachtinstallatie.

Burgemeester en wethouders van De Marne hebben het voornemen om, onder voorschriften ter bescherming van het milieu, voor de aangevraagde activiteiten vergunning te verlenen.

De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 22 februari 2013  gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Leens. De stukken zijn in te zien elke werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur. Voor inzage buiten deze uren kan telefonisch een afspraak worden gemaakt met één van de medewerkers van het taakveld Vergunning & Handhaving, telefoon 0595-421073. Tijdens de periode van ter inzage ligging kunnen door een ieder schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan de gemeente De Marne, Postbus 11, 9965 ZG te Leens. Degene die schriftelijk de zienswijze kenbaar maakt en niet wil dat zijn of haar persoonlijke gegevens bekend worden gemaakt, moet dat tegelijkertijd, maar in een afzonderlijke brief laten weten. Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen zienswijzen ook mondeling worden ingebracht . Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na telefonische afspraak.

 Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook tijdig een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:21 februari 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9974
   
   
Kaart met een markering op  9974 Nederland
Terug naar boven