Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning aan De Rousant Holding BV te Lauwerzijl

Kennisgeving beschikking
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend aan De Rousant holding BV te Lauwerzijl:

Voor:   
-het slopen van 2 romneyloodsen nabij Reitdiepskade 22 te Zoutkamp,
-het bouwen van een vrachtwagenstalling nabij Reitdiepskade 22 te Zoutkamp,
-een revisievergunning voor het aspect milieu voor de gehele inrichting, bestaande uit diverse panden en terreinen aan de Reitdiepskade 8-23 te Zoutkamp.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 22 februari 2013 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis in Leens. De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van  09.00 uur tot 12.00 uur en op afspraak.

De beschikking is ten opzichte van de ontwerp beschikking gewijzigd.
Tegen de beschikking kan binnen 6 weken na deze bekendmaking beroep worden ingesteld door:
Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking. Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking. Belanghebbenden tegen de wijzigingen ten opzichte van de ontwerp beschikking.

Het beroepsschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank Groningen, sector bestuursrecht, postbus 150, 9700 AD Groningen. Houdt u er rekening mee dat voor het indienen van een beroepschrift griffierechten verschuldigd zijn.

Het beroepschrift dient ten minste te bevatten:
-De  naam en adres van de indiener;
-De  dagtekening;
-Een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift is  gericht;
-De reden(en) van het bezwaar.
Ook moet u een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt bijvoegen.

Een beroepschrift schorst de werking van een besluit niet. De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.
Op het moment dat u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u ook bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Groningen een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Voor de behandeling van dit verzoek moet u griffierechten betalen.

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:21 februari 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9974
   
   
Kaart met een markering op  9974 Nederland
Terug naar boven