Bekendmaking Vaststelling wijzigingsplan ´Vlakkeriet 6 Houwerzijl´, De Marne

Burgemeester en wethouders van De Marne maken bekend dat zij op 28 januari 2014 het wijzigingsplan ‘Vlakkeriet 6 Houwerzijl’ (planidentificatienummer NL.IMRO.1663.BG2009herz08-VS01) gewijzigd hebben vastgesteld. Het plan voorziet in het vergroten van het agrarisch bouwperceel en het toevoegen van een nevenactiviteit (machine-/strohandel en loonwerk) op het perceel Vlakkeriet 6, 9973 TB in Houwerzijl. Ten opzichte van het ontwerp is het plan aangevuld met artikel 3.5 onder i dat voorwaarden stelt aan de lichtuitstraling van een ligboxenstal.

U kunt het wijzigingsplan van 14 februari tot en met 27 maart 2014 inzien in het gemeentehuis van De Marne, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Het wijzigingsplan is daarnaast beschikbaar op de gemeentelijke website www.demarne.nl.

Gedurende de termijn van tervisielegging kunnen belanghebbenden tegen het vastgestelde wijzigingsplan beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking daags na de beroepstermijn tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval treedt het besluit niet in werking tot op dat verzoek is beslist.

 • Soort bekendmaking:bestemmingsplan
 • Publicatiedatum:13 februari 2014
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 6 9973TB Houwerzijl
   
   
Kaart met een markering op 6 9973TB Houwerzijl Nederland
Terug naar boven