Bekendmaking Vaststelling bestemmingsplan 'Theehuis Westpolder'

Burgemeester en wethouders van De Marne maken bekend dat de gemeenteraad op 23 juni 2015 het bestemmingsplan 'Theehuis Westpolder' gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van een theehuis/informatiecentrum op de bestaande kwelderschuur bij de kruising van de Kustweg en de Ommelanderzeedijk, kadastraal bekend, gemeente Ulrum, sectie G, nummer 701.

Het bestemmingsplan is op de volgende punten gewijzigd vastgesteld:

 • Er is een regeling opgenomen ter bescherming van de duisternis (artikel 3.3);
 • In artikel 3.1 van de regels stond ten onrechte dat de gronden in ondergeschikte mate bestemd zijn voor informatievoorziening. De gronden zijn bestemd voor zowel nutsvoorzieningen, informatievoorziening en horecabedrijf categorie 1. Artikel 3.1 is aangepast;
 • Het gebruik van het bouwwerk ten behoeve van evenementen is strijdig met de bestemming. Het houden van informatiebijeenkomsten is wel toegestaan. Om hier geen verwarring over te laten ontstaan is dit expliciet opgenomen in de regels (artikel 5.1 onder e).

U kunt het bestemmingsplan van 14 augustus tot en met 24 september 2015 inzien in het gemeentehuis van De Marne, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Het plan is bovendien raadpleegbaar op http://bit.ly/1IY0B8h en beschikbaar op http://bit.ly/1IY0Foy.

Gedurende de termijn van tervisielegging kunnen belanghebbenden tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na de beroepstermijn tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval treedt het besluit niet in werking tot op dat verzoek is beslist.

 • Soort bekendmaking:bestemmingsplan
 • Publicatiedatum:13 augustus 2015
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Gemeente: De Marne
   
   
Kaart met een markering op Gemeente De Marne
Terug naar boven