Bekendmaking Vaststelling bestemmingsplan Reddingshuisje Hunzegat Zoutkamp

Burgemeester en wethouders van De Marne maken bekend dat de gemeenteraad op 3 oktober 2011 het bestemmingsplan Reddingshuisje Hunzegat Zoutkamp ongewijzigd heeft vastgesteld. Het plan maakt de herbouw van een drenkelingenhuisje nabij de windroos buitendijks in Zoutkamp mogelijk. Het reddingshuisje heeft van 1947 tot 1968 dienst gedaan op de Engelsmanplaat. Vissers en zeevarenden die bij het zeegat tussen Ameland en Schiermonnikoog in de problemen kwamen, konden hier schuilen. Het huisje zal nu als trekkers- en vogelkijkhut herbouwd worden. 

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt van 21 oktober tot en met 1 december 2011 ter inzage in het gemeentehuis van De Marne, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Ook is het plan te bekijken via onze website www.demarne.nl. Hier leest u hoe u het plan in elektronische vorm kunt raadplegen en hoe de planbestanden langs elektronische weg beschikbaar zijn.

Gedurende de termijn van tervisielegging kunnen belanghebbenden tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval treedt het besluit niet in werking tot op dat verzoek is beslist.

 • Soort bekendmaking:bestemmingsplan
 • Publicatiedatum:20 oktober 2011
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9974
   
   
Kaart met een markering op  9974 Nederland
Terug naar boven