Bekendmaking Vaststelling bestemmingsplan 'Camping Lauwersoog'

Burgemeester en wethouders van De Marne maken bekend dat de gemeenteraad op 25 oktober 2011 het bestemmingsplan ‘Camping Lauwersoog’ ongewijzigd heeft vastgesteld. De aanleiding voor het bestemmingsplan is de wens tot herindeling van de camping, de uitbreiding met negentien recreatiewoningen en de vernieuwing van voorzieningen voor de gasten.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt van 4 november tot en met 15 december 2011 ter inzage in het gemeentehuis van De Marne, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Ook is het plan te bekijken via onze website www.demarne.nl. Hier leest u hoe u het plan in elektronische vorm kunt raadplegen en hoe de planbestanden langs elektronische weg beschikbaar zijn.

Gedurende de termijn van tervisielegging kunnen belanghebbenden tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval treedt het besluit niet in werking tot op dat verzoek is beslist.

 • Soort bekendmaking:bestemmingsplan
 • Publicatiedatum:3 november 2011
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9976VS
   
   
Kaart met een markering op  9976VS Nederland
Terug naar boven