Bekendmaking Raadsvergadering 31 januari 2017

Dinsdag 31 januari, aanvang 20.00 uur.
Plaats: gemeentehuis Leens. De agenda plus de achterliggende stukken vindt u ook op onze website www.demarne.nl (via de link "Luister online naar de raad")

Agenda

1) Opening, vaststelling agenda en mededelingen
2) Spreekrecht voor het publiek
Het publiek heeft de gelegenheid in te spreken op de agendapunten 6 t/m 8. Daartoe kan men zich tot 12.00 uur melden bij de griffier.
3) Aanwijzen van de primus bij hoofdelijke stemming
4) Vaststelling van de besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 20 december 2016 en 17 januari 2017 alsmede de lijst van toezeggingen
De raad stelt de concept-besluitenlijsten van de vorige vergaderingen en de bijbehorende lijst van toezeggingen vast.
5) Ingekomen stukken
De raad stelt vast op welke wijze de ingekomen stukken verder worden behandeld.
6) Plan van Aanpak Herindeling BMWE-gemeenten
De raad wordt gevraagd het Plan van Aanpak Herindeling BMWE-gemeenten vast te stellen.
7) Samenstelling selectiecommissie naamgeving nieuwe gemeente.
De raad wordt gevraagd in te stemmen met de samenstelling van de selectiecommissie voor de naamgeving van de nieuwe gemeente.
8) Benoeming leden provinciale welstandscommissie
De raad wordt gevraagd leden te benoemen in de provinciale welstandscommissie.
9) Rondvraag
10) Sluiting

 • Soort bekendmaking:agenda en notulen
 • Publicatiedatum:26 januari 2017
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Gemeente: De Marne
   
   
Kaart met een markering op Gemeente De Marne
Terug naar boven