Bekendmaking Projectomgevingsvergunning voor het planologisch mogelijk maken van vier recreatie- units Stationsstraat 14 Zoutkamp

Burgemeester en wethouders van De Marne maken bekend dat zij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning hebben verleend voor het planologisch mogelijk maken van vier recreatie- units op kanocamping 't Ol Gat, Stationsstraat 14, 9974 SK te Zoutkamp (planidentificatienummer NL.IMRO.1663.GK2007po03-VS01). De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet gewijzigd (verzenddatum 8 augustus 2013).

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis van De Marne, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Ook is het plan te bekijken via onze website www.demarne.nl. Hier leest u hoe u het plan in elektronische vorm kunt raadplegen en hoe de planbestanden langs elektronische weg beschikbaar zijn.

Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht, kan van 9 augustus tot en met 19 september 2013 beroep instellen tegen de omgevingsvergunning bij de rechtbank Noord-Nederland, sectie bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD te Groningen.

De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn is verstreken. Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:8 augustus 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 14 9974SK
   
   
Kaart met een markering op 14 9974SK Nederland
Terug naar boven