Bekendmaking Projectomgevingsvergunning Vlakkeriet 3 Houwerzijl

Burgemeester en wethouders van De Marne maken bekend dat zij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, sub a onder 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning hebben verleend voor de herbouw van schuur en woning op het perceel Vlakkeriet 3, 9973 TB te Houwerzijl (planindentificatienummer: NL.IMRO.1663.BG2009po05-VS01). De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet gewijzigd (verzenddatum: 20 augustus 2015).

U kunt de aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken van 21 augustus tot en met 1 oktober 2015 inzien in het gemeentehuis van De Marne, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Het plan is bovendien raadpleegbaar op
www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1663.BG2009po05-VS01 en beschikbaar op
http://80.101.104.22/DeMarne/plannen/NL.IMRO.1663.BG2009po05-/NL.IMRO.1663.BG2009po05-VS01/.

Gedurende de termijn van tervisielegging kunnen belanghebbenden beroep instellen tegen de omgevingsvergunning bij de rechtbank Noord - Nederland, sectie bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD te Groningen.

De omgevingsvergunning treedt in werking daags na de beroepstermijn tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval treedt het besluit niet in werking tot op dat verzoek is beslist.

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:20 augustus 2015
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Vlakkeriet 3 9973TB Houwerzijl
   
   
Kaart met een markering op Vlakkeriet 3 9973TB Houwerzijl Nederland
Terug naar boven