Bekendmaking Projectomgevingsvergunning veilig maken noordelijk deel N361, rotondes Wehe-den Hoorn en Leens

Burgemeester en wethouders van De Marne maken bekend dat dat zij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, sub a onder 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning hebben verleend voor 'het veilig maken noordelijk deel N361, rotondes Wehe-den Hoorn en Leens' (planindentificatienummer NL.IMRO.1663.BG2009po06-VS01). De projectomgevingsvergunning heeft betrekking op het vervangen van de kruisingen van de N361 met de Warfhuisterweg en de N983 in Wehe-den Hoorn en die van de N361 met de Breekweg in Leens door een tweetal rotondes.

De projectomgevingsvergunning ligt van 16 december 2016 tot en met 27 januari 2017 ter inzage in het gemeentehuis van De Marne, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Langs elektronische weg is de projectomgevingsvergunning raadpleegbaar op onze website http://bit.ly/2gYNYad en beschikbaar via http://bit.ly/2hnns7g

Gedurende de termijn van tervisielegging kunnen belanghebbenden beroep instellen tegen de omgevingsvergunning bij de rechtbank Noord - Nederland, sectie bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD te Groningen.
De omgevingsvergunning treedt in werking daags na de beroepstermijn tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval treedt het besluit niet in werking tot op dat verzoek is beslist.

 

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:15 december 2016
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9965TD Leens
   
   
Kaart met een markering op  9965TD Leens Nederland
Terug naar boven