Bekendmaking Projectomgevingsvergunning Singel 55 Ulrum

Burgemeester en wethouders van De Marne maken bekend dat zij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, sub a onder 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning hebben verleend voor de nieuwbouw van een werktuigenberging bij Garage G.P. Koning te Ulrum, Singel 55, 9971 CH te Ulrum (planindentificatienummer NL.IMRO.1663.GK2007po04-VS01). De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet gewijzigd (verzenddatum: 10 juli 2014).

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis van De Marne, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Langs elektronische weg is het plan raadpleegbaar op onze website https://www.demarne.nl/wonen_en_leven/ruimtelijke_plannen en beschikbaar via http://80.101.104.22/DeMarne/plannen.

Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht, kan van 11 juli tot en met 21 augustus 2014 beroep instellen tegen de omgevingsvergunning bij de rechtbank Noord - Nederland, sectie bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD te Groningen.

De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn is verstreken. Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord - Nederland, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:10 juli 2014
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Singel 55 9971CH Ulrum
   
   
Kaart met een markering op Singel 55 9971CH Ulrum Nederland
Terug naar boven