Bekendmaking Projectomgevingsvergunning nieuwbouw Prinses Beatrixstraat Leens

Burgemeester en wethouders van De Marne maken bekend dat zij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht op 30 april 2018 een omgevingsvergunning hebben verleend voor de bouw van twaalf woningen aan de Prinses Beatrixstraat in Leens (9965 RK). Woningstichting Wierden en Borgen wil zes blokken van twee twee-onder-een-kapwoningen bouwen waar eind 2015 veertien rijtjeshuizen zijn gesloopt. De beide buitenste blokken (bij de aansluitingen met de Burgemeester E.P. van Iperensingel en de Prins Bernhardstraat) zijn vergelijkbaar met de nieuwbouw aan de Burgemeester E.P. van Iperensingel. Daartussen komen vier maal twee levensloopbestendige woningen van één bouwlaag. Deze komen verder van de weg af te staan dan de gesloopte huizen.

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis van De Marne, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Ook is het plan te bekijken via https://bit.ly/2reznMf en via onze website www.demarne.nl (onder 'Wonen en leven' vindt u de verwijzing naar 'Ruimtelijke plannen').

Belanghebbenden kunnen van 4 mei tot en met 14 juni 2018 beroep instellen tegen de vergunning bij de rechtbank Noord–Nederland, sectie bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD in Groningen.

De omgevingsvergunning treedt in werking op de dag na de beroepstermijn. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als iemand binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening heeft gedaan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord–Nederland, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:3 mei 2018
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Prinses Beatrixstraat 9965RK Leens
   
   
Kaart met een markering op Prinses Beatrixstraat  9965RK Leens Nederland
Terug naar boven