Bekendmaking Projectomgevingsvergunning Hoofdstraat 53 Houwerzijl, De Marne

Burgemeester en wethouders van De Marne maken bekend dat zij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht op 7 december 2017 een omgevingsvergunning hebben verleend voor het planologisch mogelijk maken van twee windmolens van 15 meter hoog bij het agrarische perceel aan de Hoofdstraat 53, 9973 PE, bij Houwerzijl (planidentificatienummer NL.IMRO.1663.BG2009po08-VS01). De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet gewijzigd.

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis van De Marne, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Ook is het plan te bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl en via onze website www.demarne.nl (onder 'Wonen en leven' vindt u de verwijzing naar 'ruimtelijke plannen').

Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht, kan van 8 december 2017 tot en met 19 januari 2018  beroep instellen tegen de omgevingsvergunning bij de rechtbank Noord – Nederland, sectie bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD te Groningen.

De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn is verstreken. Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord – Nederland, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

 

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:7 december 2017
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Hoofdstraat 53 9973PE Houwerzijl
   
   
Kaart met een markering op Hoofdstraat 53 9973PE Houwerzijl Nederland
Terug naar boven