Bekendmaking Projectomgevingsvergunning Haven 6 Lauwersoog

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne maken bekend dat zij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning hebben verleend voor het planologisch mogelijk maken van de bouw van een tijdelijke recreatieve voorziening op de Nordshrimplocatie, Haven 6, 9976 VN te Lauwersoog (planidentificatienummer NL.IMRO.1663.LO2013po01-VS01). De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet gewijzigd (verzenddatum 10 april 2014).

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis van De Marne, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Ook is het plan te bekijken op onze website www.demarne.nl. Hier leest u hoe u het plan in elektronische vorm kunt raadplegen en hoe de planbestanden langs elektronische weg beschikbaar zijn.

Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht, kan van 11 april tot en met 22 mei 2014 beroep instellen tegen de omgevingsvergunning bij de rechtbank Noord – Nederland, sectie bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD te Groningen.

De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn is verstreken. Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als binnen de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord – Nederland, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:10 april 2014
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Haven 6 9976VN Lauwersoog
   
   
Kaart met een markering op Haven 6 9976VN Lauwersoog Nederland
Terug naar boven