Bekendmaking Projectomgevingsvergunning Geïntegreerd Kindcentrum Leens (5 juli 2018)

Burgemeester en wethouders van De Marne maken bekend dat zij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht op 5 juli 2018 een omgevingsvergunning hebben verleend voor de bouw van een Geïntegreerd Kind Centrum (GKC) naast het gemeentehuis in Leens (9965 TD). Het nieuwe gebouw zal onderdak bieden aan CBS De Regenboog, OBS Lydinge, de peuterspeelzaal en een kinderopvangorganisatie.

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis van De Marne, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Ook is het plan te bekijken via https://bit.ly/2KL5MVT en via onze website www.demarne.nl (onder 'Wonen en leven' vindt u
de verwijzing naar 'Ruimtelijke plannen').

Belanghebbenden kunnen van 6 juli tot en met 16 augustus 2018 beroep instellen tegen de vergunning bij de rechtbank
Noord–Nederland, sectie bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD in Groningen.

De omgevingsvergunning treedt in werking op de dag na de beroepstermijn. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als iemand binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening heeft gedaan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord–Nederland, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:5 juli 2018
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • R. Ritzemastraat 9965TD Leens
   
   
Kaart met een markering op R. Ritzemastraat 9965TD Leens Nederland
Terug naar boven