Bekendmaking Ontwerpomgevingsvergunning voor de activiteit Brandveilig gebruik van een zorgclusterwoning voor 24 uurszorg in het woongebouw “Kameleon”, Oosterlaagte 2-30a Leens

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend, dat de volgende stukken van 18 maart t/m 1 mei 2013 ter inzage liggen bij de centrale balie van het gemeentehuis:
de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit brandveilig gebruik, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken voor het brandveilig gebruik van een zorgclusterwoning voor 24 uurszorg in het woongebouw “Kameleon”, aan de Oosterlaagte 2-30a te Leens.
Zienswijzen
Gedurende de zes weken dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt, kan iedereen mondeling bij de commandant van de brandweer, de heer D.S.H. Elzinga of schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders van De Marne, Postbus 11, 9965 ZG, Leens, zienswijzen indienen.

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:14 maart 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9965
   
   
Kaart met een markering op  9965 Nederland
Terug naar boven