Bekendmaking Ontwerpbesluit verlenen omgevingsvergunning Vlakkeriet 6 Houwerzijl

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne maakt bekend van plan te zijn de volgende omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te verlenen:

- oprichtingsvergunning in verband met het veranderen van de bestaande inrichting op het perceel Vlakkeriet 6, 9973 TB te Houwerzijl (21-3-2018).

Inzage

Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen van dag na publicatie tot en met 6 weken later ter inzage bij de gemeente De Marne, R. Ritzemastraat 2, 9965 TD Leens.

Zienswijzen
Tijdens de periode van terinzagelegging kan iedereen een schriftelijke of mondelinge zienswijze naar aanleiding van dit ontwerpbesluit naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze vragen wij u om minimaal een week voor het einde van de terinzagelegging een afspraak te maken met de gemeente De Marne, R. Ritzemastraat 2, 9965 TD Leens, telefoonnummer 0595-575500.

Beroep

U kunt in principe te zijner tijd alleen beroep instellen als u een zienswijze kenbaar heeft gemaakt.

Informatie

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de gemeente De Marne, R. Ritzemastraat 2, 9965 TD Leens, telefoonnummer 0595-575500.

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:29 maart 2018
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Vlakkeriet 6 9973TB Houwerzijl
   
   
Kaart met een markering op Vlakkeriet 6 9973TB Houwerzijl Nederland
Terug naar boven