Bekendmaking Ontwerpbesluit verlenen omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Wierde 33 te Leens

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne maakt bekend van plan te zijn de volgende omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), te verlenen:

- op het perceel Wierde 33, 9965 TA Leens voor het uitbreiden van de schuur en het vervangen van de kapconstructie. Het gaat om een omgevingsvergunning voor het bouwen en voor het in enig opzicht wijzigen van een beschermd monument (artikel 2.1, lid 1, onder a en onder f van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Inzage

Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen van dag na publicatie tot en met 6 weken later ter inzage bij gemeente De Marne, R. Ritzemastraat 2, 9965 TD Leens.

Zienswijzen

Tijdens de periode van terinzagelegging kan iedereen een schriftelijke of mondelinge zienswijze naar aanleiding van dit ontwerpbesluit naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze vragen wij u om minimaal een week voor het einde van de terinzagelegging een afspraak te maken met de gemeente De Marne, R. Ritzemastraat 2, 9965 TD Leens, telefoonnummer (0595) 575 500.

Beroep

U kunt in principe te zijner tijd alleen beroep instellen als u een zienswijze kenbaar heeft gemaakt.

Informatie

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met gemeente De Marne, R. Ritzemastraat 2, 9965 TD Leens, telefoonnummer (0595) 575 500.

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:7 september 2017
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Wierde 33 9965TA Leens
   
   
Kaart met een markering op Wierde 33 9965TA Leens Nederland
Terug naar boven