Bekendmaking Ontwerpbesluit onttrekking gedeelte Molenweg Warfhuizen aan de openbaarheid

In zijn vergadering van 23 september 2014 heeft de raad van de gemeente De Marne een ontwerpbesluit vastgesteld tot onttrekking van een gedeelte van de Molenweg te Warfhuizen aan de openbaarheid. Het gaat om het gedeelte dat in eigendom is bij Barsema Onroerend Goed BV. Het ontwerpbesluit is genomen op een verzoek namens de eigenaar.

Voordat definitief op het verzoek tot onttrekking wordt beslist, wordt de  uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd. Op grond van deze procedure ligt het ontwerpbesluit met bijbehorende tekening en het verzoek met bijbehorende correspondentie met ingang van 3 oktober 2014 gedurende zes weken ter inzage voor een ieder op het gemeentehuis aan de R. Ritzemastraat 2 te Leens. De stukken kunnen worden ingezien tijdens de gebruikelijke openingstijden. Tegen het ontwerpbesluit kunnen belanghebbenden gedurende de termijn van terinzagelegging naar keuze schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden geadresseerd aan de raad van de gemeente De Marne, Postbus 11 te (9965 ZG) Leens.  In het geval een belanghebbende mondeling een zienswijze wil indienen, dan heeft het maken van een afspraak daarvoor de voorkeur. Dat kan via het algemene telefoonnummer (0595 575500) met de heer W.K. de Wind.

 • Soort bekendmaking:onttrekkingsvergunning
 • Publicatiedatum:2 oktober 2014
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Molenweg 9963 Warfhuizen
   
   
Kaart met een markering op Molenweg 9963 Warfhuizen Nederland
Terug naar boven