Bekendmaking Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning Mts. Knook te Kloosterburen

Burgemeester en wethouders van De Marne maken bekend dat de ontwerpbeschikking inzake de aanvraag om omgevingsvergunning voor de inrichting van Mts Knook is opgesteld. De vergunning bestaat uit 3 onderdelen.
Vergunningverlening voor:

 • sloop van een deel van de bestaande stal,
 • bouw van een nieuwe ligboxstal en verplaatsen van een mestsilo
 • een revisievergunning voor het aspect milieu voor een agrarisch bedrijf met 281 melkkoeien en 204 stuks jongvee.

De inrichting is gelegen aan de Dijksterweg 23 te Kloosterburen. Wij hebben het voornemen om, onder voorschriften voor sloop, bouw en ter bescherming van het milieu, de vergunning te verlenen.

Inzage

Vanaf 30 september 2011 tot en met 10 november 2011 liggen de stukken ter inzage op het taakveld Vergunning en Handhaving van de gemeente De Marne, R. Ritzemastraat 2 in Leens op werkdagen tussen 09.00 en 12.00. Voor inzage buiten deze uren kan telefonisch een afspraak worden gemaakt met één van de medewerkers van het taakveld Vergunning & Handhaving, telefoon 0595-421142.

Zienswijzen

Zienswijzen over de ontwerpbeschikking kunnen vanaf 30 september 2011 tot en met 10 november 2011 door een ieder schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van De Marne, Postbus 11, 9965 ZG Leens. Degene die schriftelijk de zienswijze kenbaar maakt en niet wil dat zijn of haar persoonlijke gegevens bekend worden gemaakt, moet dat tegelijkertijd, maar in een afzonderlijke brief laten weten.

Degene die dat uitdrukkelijk wenst, kan zijn of haar zienswijze mondeling naar voren brengen. Uiterlijk vóór 15 oktober 2011 moet een eventuele wens daartoe kenbaar worden gemaakt. Er is dan gelegenheid om met de aanvrager en vertegenwoordigers van de gemeente De Marne van gedachten te wisselen over de ontwerpbeschikking.

Alleen een belanghebbende die tijdig zienswijzen heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking, kan later beroep instellen bij de Rechtbank Groningen, tenzij men aantoont daar redelijkerwijs niet toe in staat te zijn geweest.

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:29 september 2011
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 23 9977TD
   
   
Kaart met een markering op 23 9977TD Nederland
Terug naar boven