Bekendmaking Ontwerp omgevingsvergunning activiteit brandveilig gebruik, Broeksterweg 24 te Pieterburen

Ontwerp omgevingsvergunning activiteit brandveilig gebruik
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De MarneĀ  heeft besloten om de volgende vergunning te verlenen:

- het in gebruik nemen van een bouwwerk met het oog op brandveiligheid waarin nachtverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 personen, op de volgende locatie: Broeksterweg 24, 9968 TJ Pieterburen.

Ter inzage leggen stukken
De omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 5 juli 2018 tijdens de openingstijden gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente De Marne. Digitaal kunt u de stukken raadplegen op www.demarne.nl.

Beroep instellen
Belanghebbenden die tijdens de voorbereidingsprocedure tegen het ontwerpbesluit een zienswijze hebben ingediend of kunnen aantonen dat zij hiertoe niet in staat zijn geweest kunnen tijdens de termijn van terinzagelegging beroep instellen bij de Rechtbank Noord- Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep. Voor de behandeling van het beroep is griffierecht verschuldigd. Tevens bestaat de mogelijkheid om een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland in te dienen.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerker van de gemeente De Marne, telefoonnummer: (0595) 575 500.

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:5 juli 2018
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Broeksterweg 24 9968TJ Pieterburen
   
   
Kaart met een markering op Broeksterweg 24 9968TJ Pieterburen Nederland
Terug naar boven