Bekendmaking Ontgrondingenwet - aanvraag ontgronden van bodemmateriaal uit het Westgat in de Noordzee

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat geeft, ingevolge artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, kennis van het voornemen om positief te beschikken op de aanvraag van Exploitatiemaatschappij Havencomplex Lauwersoog B.V. om een vergunning op grond van de Ontgrondingenwet.

Op 13 december 2017 is een aanvraag voor een besluit, op grond van de Ontgrondingenwet, ontvangen. De aanvraag betreft het ontgronden van maximaal 300.000 m3 bodemmateriaal uit het Westgat in de Noordzee ten behoeve van het verkrijgen van meer nautische diepte.

Ter inzage legging
Het ontwerpbesluit, alsmede de ter zake zijnde stukken, liggen van 22 februari 2018 tot en met 4 april 2018 tijdens kantooruren ter inzage op het volgende adres:
- Rijkswaterstaat Noord-Nederland, Zuidersingel 3, 8911 AV te Leeuwarden;
- Gemeente De Marne, R. Ritzemastraat 2, 9965 TD te Leens.

Zienswijze(n)
Een ieder kan binnen de bovengenoemde termijn zijn/haar zienswijze(n) hieromtrent mondeling of schriftelijk kenbaar maken bij Rijkswaterstaat Noord-Nederland. De ingebrachte zienswijze(n) worden meegewogen in het besluit op de aanvraag.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan Rijkswaterstaat Noord-Nederland, afdeling Werkenpakket, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht, onder vermelding van Ontgrondingenvergunning Westgat. Voor mondelinge zienswijzen kan tijdens kantooruren contact worden opgenomen met Rijkswaterstaat Noord-Nederland, Afdeling vergunningverlening, tel 088 – 7974 400.

Inlichtingen
Voor nadere inlichtingen kan tijdens kantooruren contact worden opgenomen met de heer F. Blok van Rijkswaterstaat Noord-Nederland, afdeling vergunningverlening, tel. 088 79 74 339.

 • Soort bekendmaking:overig
 • Publicatiedatum:1 maart 2018
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Gemeente: De Marne
   
   
Kaart met een markering op Gemeente De Marne
Terug naar boven