Bekendmaking Omgevingsvergunning vakwerkmast ten behoeve van telecommunicatie Tilweg Ulrum

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne maken bekend dat zij op 13 juni 2013 het besluit hebben genomen om op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen van een vakwerkmast ten behoeve van telecommunicatie (antenne-installatie) op het perceel, plaatselijk bekend: Tilweg, 9971 CW in Ulrum, kadastraal bekend: gemeente Ulrum, sectie K, nummer 977. Het betreft een telecommunicatiemast van 37,5 meter hoog ten behoeve van GSM en UMTS antennes.

Het besluit is door toezending op 13 juni 2013 aan de aanvrager (Vodafone Libertel BV) bekendgemaakt.

Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij ons college (Postbus 11, 9965 ZG Leens). Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit.

Een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet op. Op het moment dat u een bezwaarschrift heeft ingediend, kunt u ook bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Voor de behandeling van dit verzoek zijn griffierechten verschuldigd.
Het besluit en de daarop betrekking hebbende aanvraag en verdere bijbehorende stukken zijn gedurende bovengenoemde termijn in te zien in het gemeentehuis te Leens.

 

 

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:20 juni 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9971CW
   
   
Kaart met een markering op  9971CW Nederland
Terug naar boven