Bekendmaking Omgevingsvergunning uitgebreid -ontwerpbesluit - Hoofdweg 86 te Zuurdijk (uitbreiding veestapel van melkrundveehouderij)

Ontwerpbesluit
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne maakt bekend van plan te zijn de volgende omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), te verlenen:
- Hoofdweg 86, 9966 VD Zuurdijk, Maatschap Hummel, uitbreiding van de veestapel van een melkrundveehouderij.

Inzage
Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen vanaf de dag na publicatie tot en met 6 weken later ter inzage bij de gemeente De Marne, R. Ritzemastraat 2, 9965 ZG Leens.

Zienswijzen
Tijdens de periode van terinzagelegging kan iedereen een schriftelijke of mondelinge zienswijze naar aanleiding van dit ontwerpbesluit naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze vragen wij u om minimaal een week voor het einde van te terinzagelegging een afspraak te maken met de gemeente De Marne, R. Ritzemastraat 2, 9965 ZG Leens, telefoonnummer 0595-575500.

Beroep
U kunt in principe te zijner tijd alleen beroep instellen als u een zienswijze kenbaar heeft gemaakt.

 

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:27 september 2018
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Hoofdweg 86 9966VD Zuurdijk
   
   
Kaart met een markering op Hoofdweg 86 9966VD Zuurdijk Nederland
Terug naar boven