Bekendmaking Notitie antennebeleid gemeente De Marne

Burgemeester en wethouders van De Marne maken, gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht , artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en bijlage 2, artikel 4, lid 5 van het Besluit omgevingsrecht, bekend dat zij de volgende beleidsregel hebben vastgesteld:

- Notitie antennebeleid gemeente De Marne (d.d. 13 december 2011)

In de Wabo zijn mogelijkheden opgenomen om van het bestemmingsplan af te wijken. Het college acht het vanuit het oogpunt van rechtszekerheid wenselijk dat beleid wordt vastgesteld waarin kaders zijn opgenomen omtrent het gebruik van de mogelijkheid  tot afwijking van het bestemmingsplan ten behoeve van een antenne-installatie, mits niet hoger dan 40 meter. In de notitie antennebeleid gemeente De Marne zijn deze kaders vastgelegd.

De beleidsregel treedt in werking na deze bekendmaking. De notitie antennebeleid gemeente De Marne en de daarbij behorende nota inspraak ‘ontwerpnotitie antennebeleid gemeente De Marne’ liggen gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis van De Marne, R.Ritzemastraat 2 in Leens op werkdagen tussen 09.00 uur en 12.00 uur. Ook zijn de stukken te raadplegen via onze website www.demarne.nl via Direct naar - Beleidsnotities en statistieken - Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.

Tegen de vaststelling van deze beleidsregel staan geen rechtsmiddelen open. Nadere informatie over deze beleidsregel kunt u krijgen bij het taakveld Vergunning en Handhaving, telefoonnummer (0595) 421073.

 • Soort bekendmaking:verordeningen en reglementen
 • Publicatiedatum:15 december 2011
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Gemeente: De Marne
   
   
Kaart met een markering op Gemeente De Marne
Terug naar boven