Bekendmaking Kennisgeving besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling voor veranderen melkrundveebedrijf, Vlakkeriet 6 Houwerzijl

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne maken bekend dat zij op grond van artikel 7.16 van de Wet milieubeheer een beslissing hebben genomen ten aanzien van de vormvrije m.e.r.-beoordeling voor het veranderen van een melkrundveebedrijf aan de Vlakkeriet 6 9973 TB te Houwerzijl.

De beoogde activiteiten (het veranderen van een installatie voor het houden van melkrundvee) staan vermeld in bijlage D, categorie 14 van het Besluit milieueffectrapportage 1994 (Besluit m.e.r.). Omdat de drempelwaarde van bijlage D, categorie 14 niet wordt overschreden, geldt de vormvrije m.e.r.-beoordelingsplicht. Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling die ten behoeve van deze verandering is uitgevoerd, blijkt dat er geen significante nadelige gevolgen voor het milieu zijn die het maken van een milieueffectrapport dan wel milieueffectbeoordelingsrapport rechtvaardigen. Er kan worden volstaan met de uitgevoerde vormvrije m.e.r.-beoordeling.

Terinzagelegging
Het besluit en bijbehorende stukken liggen gedurende zes weken na publicatie tijdens kantooruren ter inzage in het gemeentehuis van De Marne, R. Ritzemastraat 2, 9965 TD Leens.

Vervolgprocedure
Een vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht. Een dergelijke beslissing is niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij dit besluit een belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Belanghebbenden kunnen hun bezwaren tegen het besluit kenbaar maken in het kader van de wettelijke procedure ten behoeve waarvan het vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit wordt genomen. In dit geval in het kader van de procedure voor de afhandeling van de aanvraag omgevingsvergunning, activiteit milieu.

 • Soort bekendmaking:milieu-informatie
 • Publicatiedatum:22 februari 2018
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Vlakkeriet 6 9973TB Houwerzijl
   
   
Kaart met een markering op Vlakkeriet 6 9973TB Houwerzijl Nederland
Terug naar boven