Bekendmaking Kennisgeving beschikking Wet milieubeheer Haven 46a Lauwersoog

Burgemeester en wethouders van De Marne maken bekend dat de beschikking inzake de aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer van Bunker Service Harlingen B.V., locatie Lauwersoog is opgesteld. Het betreft een revisievergunning voor een bedrijf voor  op- en overslag van gasolieproducten met een vlampunt &> ºC met levering door een bunkerboot aan voornamelijk visserijschepen. Het bedrijf is gelegen aan de Haven 46 A, 9976 VN Lauwersoog.

De vergunning is verleend onder voorschriften ter bescherming van het milieu. De beschikking wijkt inhoudelijk af van de ontwerpbeschikking.

Inzage
Vanaf 8 juni tot en met 19 juli 2012 liggen de stukken ter inzage op de afdeling Publiekszaken en Welzijn van de gemeente De Marne, R. Ritzemastraat 2 in Leens op werkdagen tussen 09.00 en 12.00. Voor inzage buiten deze uren kan telefonisch een afspraak worden gemaakt met één van de medewerkers van het taakveld Vergunning & Handhaving, telefoon 0595-421142.

Beroep
Tegen deze beschikking kan beroep ingesteld worden door:

-  belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend over de ontwerpbeschikking;
-  de adviseurs voor zover advies is uitgebracht over de ontwerpbeschikking;
-  belanghebbenden die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht;
- belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest eerder bedenkingen in te brengen.

Het beroepschrift moet binnen bovenvermelde termijn in tweevoud worden ingediend bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Zij die beroep instellen kunnen bij de voorzitter eveneens een verzoek indienen tot het treffen van een voorlopige voorziening.

 • Soort bekendmaking:milieu-informatie
 • Publicatiedatum:7 juni 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 46a 9976VN Lauwersoog
   
   
Kaart met een markering op 46a 9976VN Lauwersoog Nederland
Terug naar boven