Bekendmaking Kennisgeving beschikking Wet milieubeheer en Waterwet voor Panserweg 14 Zoutkamp

Burgemeester en wethouders van De Marne en het dagelijks bestuur van Waterschap Noorderzijlvest maken bekend dat een beschikking inzake de aanvraag om een revisievergunning zoals bedoeld in art. 8.4 van de Wet milieubeheer en een beschikking als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet is opgesteld. De vergunningen zijn verleend, onder voorschriften ter bescherming van het milieu en de doelstellingen van het waterbeheer. De beschikkingen wijken inhoudelijk  af van het ontwerp van de beschikkingen.

Inzage

Vanaf 23 maart tot en met 4 mei 2012 liggen de stukken ter inzage op het Taakveld Vergunning en Handhaving van de gemeente De Marne, R. Ritzemastraat 2 in Leens op werkdagen tussen 09.00 en 12.00. Voor inzage buiten deze uren kan telefonisch een afspraak worden gemaakt met één van de medewerkers van het taakveld Vergunning en Handhaving, telefoon (0595) 575533.

Beroep

Tegen deze beschikking kan beroep ingesteld worden door:
-  belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend over de ontwerp-beschikking;
-  de adviseurs voor zover advies is uitgebracht over de ontwerp-beschikking;
-  belanghebbenden die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht;
- belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest eerder bedenkingen in te brengen.

Het beroepschrift moet binnen bovenvermelde termijn in tweevoud worden ingediend bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Zij die beroep instellen kunnen bij de voorzitter eveneens een verzoek indienen tot het treffen van een voorlopige voorziening.

 • Soort bekendmaking:milieuvergunning
 • Publicatiedatum:22 maart 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 14 9974SL
   
   
Kaart met een markering op 14 9974SL Nederland
Terug naar boven