Bekendmaking Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders van De Marne maken bekend dat de volgende beschikking in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht inzake de aanvraag om omgevingsvergunning is opgesteld.

 • Voor: Beëindigen van de laad- en losactiviteit door tankwagens in de inrichting van Gulf Oil Nederland BV.
 • Locatie: perceel Haven 46A, 9976 VN te Lauwersoog , kadastraal bekend gemeente Ulrum, sectie M, nummer 612
 • Type: Milieu

Wij hebben, onder voorschriften ter bescherming van het milieu, de vergunning verleend. De beschikking wijkt niet af van het ontwerp van de beschikking.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 26 juli 2013 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Leens. De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken zijn in te zien elke werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur. Voor inzage buiten dezeuren kan telefonisch een afspraak worden gemaakt met een van de medewerkers van het taakveld Vergunning en Handhaving, telefoon (0595) 575500.

Beroep

Belanghebbenden, die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest eerder zienswijzen in te brengen tegen het ontwerp van dit besluit, hebben de mogelijkheid tegen het besluit binnen 6 weken na deze publicatie bij de Rechtbank Groningen, sector bestuursrecht, postbus 150, 9700 AD Groningen een beroepschrift in te dienen. Houdt u er rekening mee dat voor het indienen van een beroepschrift griffierechten verschuldigd zijn.

Het beroepschrift dient ten minste te bevatten:

 • De naam en adres van de indiener;
 • De dagtekening;
 • Een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift is gericht;
 • De reden(en) van het bezwaar.

 Ook moet u een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt bijvoegen.

Een beroepschrift schorst de werking van een besluit niet. Op het moment dat u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u ook bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Groningen een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Voor de behandeling van dit verzoek moet u griffierechten betalen.

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:25 juli 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Haven 46a 9976VN Lauwersoog
   
   
Kaart met een markering op Haven 46a 9976VN Lauwersoog Nederland
Terug naar boven