Bekendmaking Bestemmingsplan Buitengebied partiële herziening POV en Barro

Burgemeester en wethouders van De Marne maken bekend dat zij een partiële herziening van het bestemmingsplan Buitengebied voorbereiden.

In de afgelopen jaren zijn het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) en de gewijzigde Provinciale Omgevingsverordening (POV) in werking getreden. Ons bestemmingsplan Buitengebied is op een aantal punten in strijd met het Barro en de POV. Om deze strijdigheden op te heffen hebben wij het ‘Bestemmingsplan Buitengebied partiële herziening POV en Barro’ opgesteld. Dit heeft geen grote inhoudelijke wijzigingen tot gevolg. De herziening van het bestemmingsplan Buitengebied vergroot bovendien de toegestane goot- en bouwhoogte van agrarische bedrijfsgebouwen tot 8,5 en 14 meter.

Het voorontwerp van dit nieuwe bestemmingsplan ligt van 25 juli tot en met 4 september 2014 ter inzage in het gemeentehuis van De Marne, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Ook is het plan te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1663.BG2009phPOVBarro-VO01). De planbestanden zijn beschikbaar op http://80.101.104.22/DeMarne/plannen.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen ingezetenen en belanghebbenden schriftelijk of mondeling een inspraakreactie geven. In dit stadium kunnen nog geen zienswijzen naar voren worden gebracht. De mogelijkheid hiertoe bestaat pas wanneer het nieuwe wijzigingsplan in ontwerp ter inzage ligt. Wanneer dat is wordt tijdig aangekondigd.

Wij stellen geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid advies uit te brengen over het voornemen tot bestemmingsplanwijziging.

Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt u contact opnemen met de heer H.J. Schoonhoven, tel. (0595) 421 076.

 • Soort bekendmaking:bestemmingsplan
 • Publicatiedatum:24 juli 2014
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Gemeente: De Marne
   
   
Kaart met een markering op Gemeente De Marne
Terug naar boven