Bekendmaking Besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling voor veranderen melkrundveehouderij, Hoofdweg 86 en 88 Zuurdijk

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne maakt bekend dat zij een beslissing hebben genomen ten aanzien van de vormvrije m.e.r.-beoordeling voor het veranderen van een melkrundveehouderij aan de Hoofdweg 86 en 88, 9966 VD te Zuurdijk.

De beoogde activiteit het uitbreiden van het aantal melkkoeien met 60 stuks staat vermeld in bijlage D, categorie 14 van het Besluit milieueffectrapportage 1994 (Besluit m.e.r.). Omdat de drempelwaarde van 200 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar van bijlage D, categorie 14 niet wordt overschreden, geldt de vormvrije m.e.r.-beoordelingsplicht. Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling die ten behoeve van de oprichting van de inrichting is uitgevoerd, blijkt dat er geen significante nadelige gevolgen voor het milieu zijn die het maken van een milieueffectbeoordelingsrapport dan wel milieueffectrapport rechtvaardigen. Er kan worden volstaan met de opgestelde vormvrije m.e.r.-beoordeling.

Terinzagelegging
Het besluit en bijbehorende stukken liggen gedurende zes weken na publicatie tijdens kantooruren ter inzage in het gemeentehuis van De Marne, R. Ritzemastraat 2, 9965 TD Leens.

Vervolgprocedure
Een vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht. Een dergelijke beslissing is niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij dit besluit een belanghebbende, los van het voor te bereiden besluit, rechtstreeks in zijn belang treft. Belanghebbenden kunnen hun bezwaren tegen het besluit kenbaar maken in het kader van de wettelijke procedure ten behoeve waarvan het vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit is genomen.
In dit geval in het kader van de procedure voor de afhandeling van de aanvraag omgevingsvergunning, activiteit milieu.

 • Soort bekendmaking:milieu-informatie
 • Publicatiedatum:1 maart 2018
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Hoofdweg 9966VD Zuurdijk
   
   
Kaart met een markering op Hoofdweg 9966VD Zuurdijk Nederland
Terug naar boven