Bekendmaking Bekendmaking ontwerp-beschikking Wet milieubeheer en Waterwet Heiploeg B.V. , Panserweg 14 te Zoutkamp

Burgemeester en wethouders van De Marne en het dagelijks bestuur van waterschap Noorderzijlvest maken bekend dat de ontwerpbeschikking inzake de aanvraag om een revisievergunning zoals bedoeld in art. 8.4 van de Wet milieubeheer (Wm) en een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) is opgesteld.

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne zijn het bevoegd gezag voor het verlenen van de vergunning in het kader van de Wet milieubeheer. Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest is het bevoegd gezag voor het verlenen van de Watervergunning.

De vergunning is aangevraagd vanwege de volgende voorgenomen veranderingen:
-          verhoging van de verwerkingscapaciteit van garnalen en schelpdieren van 22,5 miljoen kg per jaar tot 30 miljoen kg per jaar;
-          verhoging van de hoeveelheid afvalwater van 400 m3 per dag naar gemiddeld 500 m3 per dag en maximaal 600 m3 per dag met incidentele pieken van maximaal 1000 m3 per dag;
-          aanpassen van de bemonsteringsfrequentie van het te lozen afvalwater;
-          het gebruik van LPG door de heftrucks in plaats van alleen elektriciteit en de opslag van LPG;
-          de opslag van warm water;
-          wasplaats voor vrachtauto’s en
-          het opnemen in de vergunning van de bestaande wkk-installatie van Essent als onderdeel van de inrichting van Heiploeg. Heiploeg en de wkk-installatie van Essent worden hiermee beschouwd als één inrichting.

Ontwerp-Besluit
Burgemeester en wethouders van De Marne en het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest hebben het voornemen om de vergunning ingevolge de Wet milieubeheer en de Waterwet  onder het stellen van voorschriften te verlenen.

Inzage
De aanvraag, de beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen vanaf 2 december 2011 tot en met 13 januari 2012 ter inzage op het taakveld Vergunning en Handhaving van de gemeente De Marne, R. Ritzemastraat 2 in Leens op werkdagen tussen 09.00 en 12.00. Voor inzage buiten deze uren kan telefonisch een afspraak worden gemaakt met één van de medewerkers van het taakveld Vergunning en Handhaving, telefoon 0595-421073.

Zienswijzen
Zienswijzen over de ontwerp-beschikking kunnen vanaf 2 december 2011 tot en met 13 januari 2012 door een ieder schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van De Marne, Postbus 11, 9965 ZG Leens. Degene die schriftelijk de zienswijze kenbaar maakt en niet wil dat zijn of haar persoonlijke gegevens bekend worden gemaakt, moet dat tegelijkertijd, maar in een afzonderlijke brief laten weten.

Degene die dat uitdrukkelijk wenst, kan zijn of haar zienswijze mondeling naar voren brengen. Uiterlijk vóór 16 december 2011 moet een eventuele wens daartoe kenbaar worden gemaakt. Er is dan gelegenheid om met de aanvrager en vertegenwoordigers van de gemeente De Marne van gedachten te wisselen over de ontwerpbeschikking.

Alleen een belanghebbende die tijdig bedenkingen heeft ingebracht tegen de ontwerp-beschikking, kan later beroep instellen bij de Raad van State, tenzij men aantoont daar redelijkerwijs niet toe in staat te zijn geweest.

Nadere informatie
Over de Milieuvergunning:
Gemeente De Marne, Dhr. M. Meijdam, taakveld Vergunning en Handhaving,
telefoon (0595) 421073.

Over de Watervergunning:
Waterschap Noorderzijlvest, Mevr. P. Werkman-Zwartenkot, juridisch medewerker Vergunningen, telefoon (050) 309 9574.

 • Soort bekendmaking:milieuvergunning
 • Publicatiedatum:1 december 2011
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 14 9974SL
   
   
Kaart met een markering op 14 9974SL Nederland
Terug naar boven