Bekendmaking Aanvraag omgevingsvergunning voor nieuwe ligboxenstal en sleufsilo Eenrumerstraat 8 Eenrum

Kennisgeving beschikking
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van De Marne maken bekend dat de beschikking in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht inzake de aanvraag om omgevingsvergunning is opgesteld

Voor: het realiseren van een nieuwe ligboxenstal en sleufsilo bestaande uit de activiteiten:  bouw, milieu, kap en aanlegvergunning (vanwege kap op waardevol erf).
Locatie: Eenrumerstreek 8, 9967 TH te Eenrum
Type: integraal

Wij hebben onder voorschriften voor bouw, kap en ter bescherming van het milieu, de omgevingsvergunning verleend. De beschikking wijkt niet af van het ontwerp van de beschikking.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 28 juni 2013 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Leens. De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken zijn in te zien elke werkdag van 9.00 uur  tot 12.00 uur.  Voor inzage buiten deze uren kan telefonisch een afspraak worden gemaakt met één van de medewerkers van het taakveld Vergunning & Handhaving, telefoon 0595-421142.

Beroep
Belanghebbenden, die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest eerder zienswijzen in te brengen tegen het ontwerp van dit besluit, hebben de mogelijkheid tegen het besluit binnen 6 weken na deze publicatie  bij de Rechtbank Groningen, sector bestuursrecht, postbus 150, 9700 AD Groningen een beroepschrift in te dienen. Houdt u er rekening mee dat voor het indienen van een beroepschrift griffierechten zijn verschuldigd.

Het beroepschrift dient ten minste te bevatten:
- De  naam en adres van de indiener;
- De  dagtekening;
- Een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift is gericht;
- De reden(en) van het bezwaar.

Ook moet u een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt bijvoegen.

Een beroepschrift schorst de werking van een besluit niet. Op het moment dat u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u ook bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Groningen een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Voor de behandeling van dit verzoek moet u griffierechten betalen.

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:27 juni 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 8 9967TH
   
   
Kaart met een markering op 8 9967TH Nederland
Terug naar boven