Bekendmaking Aanpassing van de omgevingsvergunning aspect milieu voor het Shell LPG tankstation te Wehe-den Hoorn

Kennisgeving beschikking
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van De Marne maken bekend dat de beschikking in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht inzake de ambtshalve aanpassing van de omgevingsvergunning voor het aspect milieu is opgesteld voor het Shell LPG tankstation aan de W.H. Timersmastraat 1A, 9964 AZ Wehe- den Hoorn.

Het gaat om het vastleggen van de maximale jaarlijkse doorzet van LPG door een omgevingsvergunning.
Wij hebben de omgevingsvergunning verleend voor een maximale jaarlijkse doorzet van LPG van 999 m3.

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 15 februari 2013 tot en met 28 maart 2013 ter inzage in het gemeentehuis te Leens. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn in te zien elke werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur. Voor inzage buiten deze uren kan telefonisch een afspraak worden gemaakt met één van de medewerkers van het taakveld Vergunning & Handhaving, telefoon 0595-421142.

Beroep
Belanghebbenden, die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest eerder bedenkingen in te brengen tegen het ontwerp van dit besluit, hebben de mogelijkheid tegen het besluit binnen 6 weken na deze publicatie  bij de Rechtbank Groningen, sector bestuursrecht, postbus 150, 9700 AD Groningen een beroepschrift in te dienen. Houdt u er rekening mee dat voor het indienen van een beroepschrift griffierechten verschuldigd zijn.

Het beroepschrift moet ten minste bevatten:
-de  naam en adres van de indiener;
-de dagtekening;
-een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift is gericht;
-de reden(en) van het bezwaar.
Ook moet u een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt bijvoegen.

 Een beroepschrift schorst de werking van een besluit niet. Op het moment dat u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u ook bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Groningen een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Voor de behandeling van dit verzoek moet u griffierechten betalen.

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:14 februari 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 1a 9964AZ
   
   
Kaart met een markering op 1a 9964AZ Nederland
Terug naar boven