Nieuwsbericht Verstrekkingen uit de Basisregistratie Personen (BRP)

Gepubliceerd op: 31 augustus 2018

In de Basisregistratie Personen (BRP, de officiƫle benaming voor de Nederlandse bevolkingsadministratie) zijn persoonsgegevens opgenomen van iedereen die binnen de gemeente woonachtig is. Het gaat hierbij niet alleen om uw adresgegevens, maar bijvoorbeeld ook om gegevens over uw burgerlijke staat, nationaliteit, ouders en kinderen. Deze gegevens worden veelal automatisch verstrekt aan vele overheidsinstellingen en enkele maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen, voor zover dat noodzakelijk is voor hun wettelijke taken. Deze instellingen, die automatisch alle relevante wijzigingen in uw persoonsgegevens krijgen aangeleverd, baseren hun beslissingen vaak direct op de uit de BRP verkregen informatie. Welke informatie aan deze instanties wordt verstrekt, wordt bepaald door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

Verzoek om beperking gegevensverstrekking

De hiervoor bedoelde gegevensverstrekking voor publiekrechtelijke doeleinden kunt u niet voorkomen, omdat deze verplicht is voorgeschreven. In enkele gevallen kunnen echter ook anderen vragen de over u beschikbare gegevens in de BRP aan hen te verstrekken. Voor deze verstrekkingen kunt u om een registratie beperking gegegensverstrekking verzoeken. Het gaat dan om verstrekkingen aan zogenoemde verplichte derden (zoals een curator of advocaat die een dagvaarding aan uw adres wil uitbrengen), de stichting interkerkelijke ledenadministratie (die voor in beginsel alle kerkgenootschappen in Nederland zorgdraagt voor de bijhouding van de ledenadministratie van die kerken).
Bij de gemeente kunt u schriftelijk verzoeken om aan deze derden geen gegevens over u uit de BRP te verstrekken. Hiervoor is bij het Taakveld Burgerzaken een speciaal formulier beschikbaar.
Wilt u overigens weten aan wie in het afgelopen jaar over u gegevens zijn verstrekt uit de BRP, dan kunt u daarvan schriftelijk een overzicht opvragen. Binnen vier weken krijgt u dat overzicht dan kosteloos thuisgestuurd.

Juistheid van gegevens

Het is van groot belang dat de over u in de basisadministratie opgenomen gegevens juist en actueel zijn. U kunt schriftelijk aan het college van burgemeester en wethouders vragen om de gegevens in de BRP aan u bekend te maken. Binnen vier weken krijgt u dan eenmalig kosteloos uw bij de gemeente bekende gegevens thuisgestuurd.

Mochten de opgenomen gegevens onjuist zijn, dan heeft u het recht de desbetreffende gegevens te laten verbeteren, aanvullen of verwijderen.

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met het Taakveld Burgerzaken, telefoonnummer: 0595-575500.

Terug naar boven