Nieuwsbericht Vereenvoudiging Algemene Plaatselijke Verordening

Gepubliceerd op: 03 februari 2012

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 20 december 2011 de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) ingrijpend gewijzigd. Een groot aantal bepalingen zijn geschrapt met het oog op vermindering van regels. Daardoor is voor een aantal activiteiten geen vergunning meer nodig. Een melding bij de gemeente is genoeg of er is helemaal geen vergunning nodig. De veranderingen hebben betrekking op:

1. de ventvergunning: die is nu helemaal vrij. Dat geldt ook voor zg. verkoopacties.

2. de reclamevergunning: een vergunning is niet meer nodig. Er gelden nu algemene regels. Let op: reclame op constructies die als bouwwerk gelden, vallen hier overigens niet onder. Daarvoor is nog steeds een omgevingsvergunning voor het bouwen vereist.

3. de collectevergunning: de landelijke fondsen mogen zonder vergunning collecteren in de periode die hun is toegewezen op het jaarlijkse rooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving. Dan mogen anderen niet collecteren. Het rooster kent ook zg. vrije periodes: daarbinnen kan door anderen vergunningvrij voor goede doelen worden gecollecteerd. Zie voor het collecterooster: www.cbf.nl;

4. de inritvergunning: voor het aanleggen van een inrit kan nu met een melding worden volstaan. Bij die melding moet wel een situatieschets van de gewenste inrit en een foto van de bestaande situatie worden gevoegd. Een uitzondering geldt voor de aanleg van een inrit in combinatie met het dempen van een sloot. Dan hebt u ook met het waterschap Noorderzijlvest te maken, die nog een ontheffing moet afgeven.

5. de evenementenvergunning: voor grotere evenementen is nog steeds een vergunning nodig. Maar voor bepaalde evenementen geldt een meldingsplicht. De melding was er al  voor evenementen met maximaal 100 bezoekers. Het bezoekersaantal is nu verruimd naar 250. De eisen die al golden bij een melding – zoals: het evenement moet plaatsvinden in de openlucht, er is geen inzet van overheidspersoneel nodig, geen straatafzetting en er wordt geen tent gebruikt – blijven gelden.

Meer informatie over de vereenvoudiging van de Algemene Plaatselijke Verordening kunt u krijgen bij het taakveld Vergunning en Handhaving of het taakveld Juridische zaken van de gemeente. De nieuwste versie van de APV kunt u vinden op www.overheid.nl, lokale regelingen.

Terug naar boven