Nieuwsbericht Uitbreiding excessenregeling in de welstandsnota

Gepubliceerd op: 28 augustus 2014

Burgemeester en wethouders van De Marne maken bekend dat zij een uitbreiding van de excessenregeling in de welstandsnota voorbereiden.

Burgemeester en wethouders hebben de mogelijkheid om handhavend op te treden in het geval het uiterlijk van een bestaand bouwwerk in ernstige mate in strijd is met redelijke eisen van welstand. Of sprake is van ernstige strijd met redelijke eisen van welstand, dient beoordeeld te worden aan de hand van de excessenregeling in de welstandsnota. De huidige excessenregeling van de gemeente De Marne ziet uitsluitend op actief handelen door een eigenaar of gebruiker van een pand, waardoor ernstige strijd ontstaat met de welstandscriteria. Om ook een toetsingskader te hebben voor gevallen waarbij het niet gaat om actief handelen, maar om een nalaten (verloedering en verpaupering), is het wenselijk de excessenregeling op dit punt uit te breiden.

De uitbreiding van de excessenregeling ligt van 29 augustus tot en met 9 oktober 2014 ter inzage in het gemeentehuis van De Marne, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Ook is de uitbreiding te bekijken op onze website: Uitbreiding excessenregeling in de welstandsnota.  

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen ingezetenen en belanghebbenden schriftelijk of mondeling een inspraakreactie geven.

Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt u contact opnemen met mevrouw B. Bartelds, tel. (0595) 421 140.

Terug naar boven