Nieuwsbericht Raadsvergaderingen 13 en 18 juli 2017

Gepubliceerd op: 06 juli 2017

Donderdag 13 juli, aanvang 20.00 uur.

Plaats: gemeentehuis Leens. De agenda plus de achterliggende stukken vindt u ook op onze website www.demarne.nl (via de link "Luister online naar de raad")

Agenda
1)         Opening, vaststelling agenda en mededelingen
2)         Spreekrecht voor het publiek
Het publiek heeft de gelegenheid in te spreken op  de agendapunten 6 t/m 12. Daartoe kan men zich tot 12.00 uur melden bij de griffier.
3)         Aanwijzen van de primus bij hoofdelijke stemming
4)         Vaststelling van de besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 18 en 23 mei 2017 alsmede de lijst van toezeggingen
5)         Ingekomen stukken
6)         Beschikbaar stellen gelden van € 150.000,- voor uitvoering Bewegingsonderwijs basisscholen en Sportdorp Leens
7)         Dekking herindelingskosten 2017
8)         Jaarstukken en jaarrekening 2016 Werkplein Ability (GR PNG)
9)         Begroting Werkplein Ability 2018
10)       Actualisatie uitvoeringskosten SD en financiële kaders SD
11)       Wijziging Verordening WMO BMWE 2017
12)       Herziening grondexploitaties 2017
13)       Rondvraag
14)       Sluiting

Dinsdag, 18 juli, aanvang 20.00 uur.

Agenda
1)         Opening, vaststelling agenda en mededelingen
2)         Spreekrecht voor het publiek
Het publiek heeft de gelegenheid in te spreken op  de agendapunten 5 t/m 7. Daartoe kan men zich tot 12.00 uur melden bij de griffier.
3)         Aanwijzen van de primus bij hoofdelijke stemming
4)         Ingekomen stukken
5)         Jaarstukken 2016
6)         Kadernota 2018-2021
7)         Controleprotocol accountantscontrole 2017, inclusief normenkader
8)         Rondvraag
9)         Sluiting

Terug naar boven