Nieuwsbericht Nieuwjaarstoespraak burgemeester Wiersma 3 januari 2014

Gepubliceerd op: 04 januari 2014

Beste mensen,

Namens gemeente De Marne heet ik u hartelijk welkom hier in het gemeentehuis. Wij wensen u alle goeds voor 2014 toe, met vrede, gezondheid en geluk voor u en uw naasten.

Gelukkig kan ik u melden dat de afgelopen jaarwisseling in onze gemeente rustig is verlopen. Maar, het is altijd een relatieve rust, want ook dit jaar hebben mensen angstig thuis gezeten en vonden sommigen het nodig om anderen, soms mede dorpsgenoten te treiteren. Jammer, want graag wil iedereen feest vieren, zoals dat gelukkig ook bijna overal het geval was. Natuurlijk was er vuurwerk en waren er een aantal vreugdevuren. Maar mede  door de inzet van onze vrijwilligers van de brandweer, de politie en onze eigen medewerkers van de buitendienst is de overlast beperkt gebleven. Graag wil ik deze mensen dan ook bedanken voor hun inzet.

Beste mensen,

Ik ben blij dat u gekomen bent om samen het glas te heffen op het nieuwe jaar. Een nieuw jaar waarin ons veel nieuwe ontwikkelingen staan te wachten en waarin ongetwijfeld veel nieuwe dingen zullen gebeuren. We beginnen daaraan vol optimisme, vol goede voornemens.

Terecht natuurlijk, want zeg nou zelf, ondanks alle zorgen die we kennen in Nederland, hebben we het toch goed? En wat wonen we hier fantastisch, in dit prachtige stukje Groningen, in onze mooie dorpen. Daar mogen we trots op zijn, toch? U bent toch ook trots op uw eigen dorp, u voelt zich hier toch ook thuis?

Over het wezenlijke belang van dat ‘thuis voelen’ spreekt de schrijver Geert Mak in zijn Abel Hertzberglezing waarin hij zijn visie geeft op de toekomst van ons continent Europa. Hij gaat daarbij in op de begrippen ‘plaats’ en ‘ruimte’, op het belang ervan en op het fundamentele spanningsveld ertussen. Ik denk dat er paralellen te trekken zijn met ontwikkelingen in onze eigen omgeving.

Aan ons dorp, aan onze eigen omgeving zijn we gehecht. We kennen er de mensen, de buren, de vaders, de moeders, de kinderen, de kleinkinderen. We kennen de verhalen van het dorp. Het zijn de draden die ons verbinden met onze eigen omgeving, met onze eigen plaats. Geert Mak ging weg uit Jorkwerd. En pas als je weggaat uit je dorp, zegt hij, worden die kracht, de macht en het belang van je eigen dorp, van het fenomeen ‘plaats’ voelbaar.

Ook u heeft ongetwijfeld die behoefte aan een eigen plaats waar u zich thuis voelt, waar tradities en omgangsvormen voorspelbaar zijn, waar u elkaar de verhalen van het dorp vertelt, waar u met elkaar lacht en waar u verdriet deelt. Het is de vertrouwde plek, die u orde en veiligheid biedt en waar u samen werkt aan de toekomst.

Dat samen werken zien we in onze dorpen volop terug. Ik illustreer dat met een paar voorbeelden en noem ook een paar herinneringen aan het afgelopen jaar.  In Westernieland hebt u samen gewerkt aan de nieuwe speeltuin, in Zoutkamp ging u vol overtuiging voor de titel ‘Het leukste dorp van Groningen’, in Ulrum werkte u keihard verder aan het Project Ulrum 2034, er was weer een fantastisch Carnaval, en in Kloosterburen bleef u zich inzetten voor het project Sint Jan, in Warfhuizen hield u acties tegen de overlast van het doorgaande verkeer, in Eenrum organiseerde u weer een mooie Hemelvaartsmarkt, in Zuurdijk zag u weer mooie exposities, in Kruisweg realiseerde u een nieuw plein bij het dorpshuis. Ik ben bij lange na niet compleet, maar het zal u geen moeite kosten om voor de andere dorpen vergelijkbare voorbeelden te noemen.

We hebben ook gehuild met elkaar. Om mensen die we verloren hebben. Om tragische gebeurtenissen die ons allen geraakt hebben. Ik noem vanavond met name Mart Buikema en Arjan van de Rijet uit Wehe-den Hoorn. En Martin de Vries uit Ulrum en Wouter Veninga uit Warffum. Alle vier jonge mensen die zo plotseling uit ons midden werden weggerukt. Alle vier zo gekend door de mensen om hen heen. Geraakt ben ik door hoe u er voor elkaar was, hoe u armen om elkaar heen sloeg, hoe u elkaar schouders bood om uit te huilen, hoe u de kracht hervond om met elkaar verder te gaan.

Ook noem ik hier een tweetal mensen die zich zo nadrukkelijk voor hun omgeving hebben ingezet. Van Peter Modderman moesten we afscheid nemen. Niet alleen in onze eigen gemeentelijke organisatie, maar ook voor Ulrum heeft hij heel veel betekend. En begin december was er het plotselinge overlijden van Henk Gesink, ons markant, integer en actief raadslid. Hij stond zo volop en midden in onze gemeentelijke samenleving.

Zo binden al deze gebeurtenissen die we samen kennen ons aan onze plaats, aan onze eigen omgeving, aan ons eigen dorp. Hier voelen we ons thuis.

Naast de ‘plaats’ is er de ‘ruimte’. De ruimte staat voor de dynamiek, voor kansen, voor mogelijkheden, maar ook voor risico’s en negatieve effecten. De ruimte, door een ieder van u altijd gezocht, maar ook de ruimte die genomen wordt door ontwikkelingen in grotere verbanden.

De economische ontwikkelingen  die zo doorwerken in ons leven van alledag. Minder geld te besteden hebben, je huis niet kwijt kunnen, soms je baan kwijtraken. Ze raken direct aan het welbevinden van mensen.

Voor ons gebied kennen we de demografische ontwikkelingen. We hebben daar ons Woon- en Leefbaarheidsbeleid op geformuleerd. En ook het Integraal Huisvestingsplan voor het onderwijs hebben we daar mede  op gebaseerd.

Even tussendoor aan u een vraag: Hoe denkt u heeft het inwonertal van gemeente De Marne zich in 2013 ontwikkeld? Wie durft een gokje te wagen?

Het inwonertal van De Marne is gedaald van 10.336 naar 10.207, een vermindering van 129.

nieuwjaarstoespraak burgemeester Wiersma 3 januari 2014

Beste mensen,

Een belangrijke ontwikkeling die ons in het komende jaar zal bezighouden, is de verdere verkenning van de bestuurlijke inrichting van de gemeenten in onze provincie. Vanuit De Marne zetten we in op de verdere verkenning naar een samengaan van de zeven noordelijke gemeenten in één grote gemeente ‘Van Lauwerszee tot Dollard tou’. De verkenning naar een gemeente die uitstekend toegerust is om u de juiste service te verlenen. Een gemeente die ook in de toekomst u zoveel mogelijk de nodige zorg kan verlenen. Een gemeente die er toe doet als het gaat om samen met u, met bedrijven en organisaties, krachtig verder te werken aan economische ontwikkeling.

Zo’n gemeente, als antwoord op de dynamiek van de ruimte. Die de kansen optimaal benut, die anticipeert op ontwikkelingen en mogelijkheden grijpt. Vanuit het begrip ‘ruimte’ kan een grotere gemeente daarmee succesvol zijn.

Echter, als het belang en de waarde van het begrip ‘plaats’ niet herkend en erkend worden, dreigt mislukking. Als bestuurders, maar ook de medewerkers van zo’n gemeente, niet de juiste verbinding kunnen leggen met u, met de eigen inwoners, zal er geen succes zijn.

De belangrijkste opgave in de verkenning van een nieuwe grotere gemeente de komende tijd is daarom het vinden van een goede balans tussen ‘ruimte’ en ‘plaats’. De waarden van het dorp, de eigen omgeving moeten gerespecteerd en gekoesterd worden. De kracht van het eigen dorp, van de eigen plaats is van grote betekenis. De nieuwe gemeente moet daar oog voor hebben en moet die kracht weten te benutten als er gewerkt wordt aan de ontwikkeling van ons gebied.

In die zin ligt er in het Aardbevingsdossier direct een opgave voor ons samen. U zult het met mij eens zijn, dat er door Den Haag koel en afstandelijk wordt gereageerd op de problemen in ons gebied. Niet alleen de aardbevingen, maar recent ook de gevolgen van de sluiting van Aldel, lijken niet te worden herkend en erkend. Daarbij gaat het niet alleen simpelweg over de schade, die natúúrlijk vergoed moet worden. Het gaat vooral over gevoelens van onveiligheid, onzekerheid en machteloosheid. En wij willen dat onze problemen serieus genomen worden!! We willen dat er maatregelen genomen worden!! Om met Max van den Berg te spreken: “We zijn het zat! Er moet recht gedaan worden, anders breng je de gaswinning in gevaar”!

Maar, er is alleen succes als we samen optrekken, de gemeenten samen met hun inwoners. Alleen vanuit die verbinding kan er een stevige vuist gemaakt worden. Alleen dan staan we sterk.

De komende jaren wil de gemeente De Marne voorsorteren op de nieuwe ontwikkelingen. Met oog voor de dynamiek in onze regio, willen we ons inzetten voor u, voor de belangen van onze inwoners. 

Niet alleen vanuit financiële noodzaak, u weet natuurlijk dat wij voor een grote opgave staan, ook vanuit het besef dat er anders gewerkt móet worden zal daarom de gemeentelijke organisatie het komende jaar aangepast worden. Uitdagend, maar tegelijk is het een ingrijpend proces voor onze medewerkers. Geen geringe opgave, een opgave die met zorgvuldigheid uitgevoerd moet worden.

Zoals gezegd, ook de bestuurders en de politiek moeten de juiste verbinding leggen met u. Zij zijn bij uitstek de antennes die de signalen opvangen uit de dorpen, van de verenigingen en de maatschappelijke organisaties. Tegelijk moeten zij uw belangen afwegen, keuzes maken en deze keuzes uitleggen aan u. Op 19 maart kiest u opnieuw uw vertegenwoordigers in het bestuur van onze gemeente. En natuurlijk roep ik u op om te komen stemmen, want u geeft met uw stem niet alleen richting aan de politieke keuzes. Tegelijk bepaalt u met uw opkomst bij de verkiezingen de legitimatie van onze democratie.

Zo werkt onze democratie. Onze democratie die vorm geeft aan de maatschappelijke en politieke diversiteit.

Beste mensen,

U maakt zelf het verschil, in uw dorp, in uw club, in uw organisatie. U werkt aan uw eigen toekomst en aan die van uw eigen omgeving. De gemeente ziet dat en waardeert dat.

Laten we ook in 2014 samen optrekken en samen verder werken aan onze mooie gemeente. 

Dank voor uw aandacht en nogmaals: “Veul hail en zeg’n  ien ’t nije joar!”

Terug naar boven